Corporate News

เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ทาง บริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระประจำปีขึ้น ซึ่งจะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้งของทุกๆปี เพื่อให้พนักงานที่บริษัทได้สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม (CSR) ทางเราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้พนักงานบริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้สังคมในปัจจุบัน

บริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมประจำปีครั้งที่ 1 เมื่อวัน เสาร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ทางเราได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้พนักงานในบริษัททุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ

เมื่อวันที่ 9 และวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้มีการตรวจรับรองต่ออายุ CERTIFICATE ระบบ GMP CODEX ระบบ HACCP และได้มีตรวจติดตามระบบ ISO 2015 โดยบริษัท GGM ผลการตรวจของทางบริษัท เรียบร้อยผ่านไปได้ด้วยดี

เมื่อ วันพุธ ที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ทางคณะ CSR ของบริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กๆ ที่วัดสังวรพิมลไพบูลย์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา บริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับพนักงานทุกคนได้กินเลี้ยงฉลองสังสรรค์กัน

บริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมประจำปีครั้งที่ 2 เมื่อวัน เสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ทางเราได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้พนักงานในบริษัททุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ

บริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยบหนีไฟประจำปีครั้งที่ 2 เมื่อวัน เสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ทางเราจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานทุกคนได้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้นและได้ฝึกซ้อมอพยบจริง เพื่อที่เวลาถ้าเกิดเหตุการณ์จริงจะได้ไม่เกิดอันตรายต่อพนักงานทุกคน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้มีตรวจติดตามระบบ ISO 2015 โดยบริษัท GGM ผลการตรวจของทางบริษัท เรียบร้อยผ่านไปได้ด้วยดี

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้มีการตรวจรับรองต่ออายุ CERTIFICATE ระบบ GMP CODEX และ ระบบ HACCP ผลการตรวจของทางบริษัท เรียบร้อยผ่านไปได้ด้วยดี

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม (CSR) ทางเราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้พนักงานบริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้สังคมในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดบางม่วง ปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่ทางเราได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางเราได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกปีเพื่อที่จะสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบต่อไป ยอดทำบุญที่ท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ทำบุญร่วมกันในครั้งนี้รวมยอดได้ทั้งหมด 42,090 บาท ทางเราได้ขออนุโมทนาบุญท่านผู้ที่มีจิตศรัทธา จิตที่เป็นกุศลอันดี จิตที่บริสุทธิ์ ขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านได้ทำครั้งนี้ส่งผลในชาตินี้และชาติหน้า ให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เจ็บไม่ป่วย ร่ำรวยเงินทอง ตลอดไปเทอญ สาธุๆ

บริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประจำปี 2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. โดยมีพนักงานทุกคนมาใช้สิทธิ์เลือก ดำเนินการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเรื่อง โครงการแรงงานสมานฉันท์ วันแรงงานแห่งชาติ นนทบุรี และ โครงการรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด 

เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ทาง บริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระประจำปีขึ้น ซึ่งจะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้งของทุกๆปี เพื่อให้พนักงานที่บริษัทได้สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป

บริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมประจำปีครั้งที่ 1 เมื่อวัน พุธ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ทางเราได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้พนักงานในบริษัททุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ

บริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2560 เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา โดยทางเราจะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกปี เป็นกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีสุขภาพที่ดี

บริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมประจำปีครั้งที่ 2 เมื่อวัน เสาร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ทางเราจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้พนักงานได้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆของบริษัท

บริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยบหนีไฟประจำปีครั้งที่ 2 เมื่อวัน เสาร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ทางเราจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานทุกคนได้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้นและได้ฝึกซ้อมอพยบจริง เพื่อที่เวลาถ้าเกิดเหตุการณ์จริงจะได้ไม่เกิดอันตรายต่อพนักงานทุกคน

บริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2560 เมื่อวัน เสาร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ทางเราจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานทุกคนได้กินเลี้ยงฉลองกันในบริษัท ภายในงานจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกคือ มีการจับฉลากของขวัญ มีการประกวดชุด และกิจกรรมอีกมากมาย ให้พนักงานทุกคนได้ร่วมสนุกกัน

ข่าวสารทั่วไป

มาแล้วจ้า….ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนตุลาคม 2561 

รีบมาสมัครกันเยอะๆ น้า ! แล้วพบกันที่สำนักงาน

->สมัคร->สัมภาษณ์->ทราบผลทันที