โครงการ CSR

2016-10-19 10:20:50

           บริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้จัดทำกิจกรรมเพื่อสังคม หรือเรียกว่าโครงการ CSR เป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้ หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมการร่วมมือของคนในองค์กรพัฒนาชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างองค์กรกับชุมชน ให้เกิดความสามัคคีระหว่างชาวบ้านและองค์กร ในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน โดยกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งนี้ บริษัทฯได้ทำเป็น ครั้งที่ 1 / 2559 ทางคณะกรรมการ CSR ได้ประชุมปรึกษากันแล้ว โดยกิจกรรมที่จะทำเพื่อสังคมครั้งนี้ คือเรื่อง ปรับปรุงพื้นที่ ถนนสาย 2 ของหมู่บ้านพร้อมจิตร โดยคณะกรรมการ CSR เห็นว่าหมู่บ้านพร้อมจิตรนั้น ถนนเป็นหลุมและลูกระนาดนั้นชำรุด ซึ่งทำให้การสัญจรผ่านนั้นลำบาก จึงควรปรับปรุง และทางคณะกรรมการ CSR เห็นว่าควรปลูกต้นไม้ตลอดสองข้างทางพร้อมปรับปรุงพื้นที่ปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดถนนด้วย จึงได้กำหนดวันที่จะทำกิจกรรมในวันที่ 24 กันยายน 2559


Today
20

This Month
789

Total
29,349
Copyright : 2015 Fairmedicine.co.th
Design By Cw.in.th